Ekonomika

Modul Ekonomika zpracovává veškerou ekonomickou a finanční agendu firmy na jednom místě.

Je rozdělen na podmoduly podle činností:

 • Faktury přijaté – dodavatelské
 • Banka
 • Pokladna
 • Faktury vydané - odběratelské
 • Vymáhání pohledávek - upomínky, úroky z prodlení
 • Daň z přidané hodnoty
 • Účetnictví
 • Zápočty
 • Interní faktury
 • Ostatní závazky a pohledávky (splátkové kalendáře)
 • Výrobní účtárna
 • Vnitrobanka
 • Definice sestav – generátor sestav s využitím obratů a zůstatků na účtech

Číselníky ekonomiky

Nastavení číselníků ekonomiky je nutné pro práci s modulem Ekonomika, včetně využití i v jiných modulech: Prodej, Nákup, PaM,...

Mezi číselníky ekonomiky patří např.:

 • Účetní rozvrh - zadávání potřebných syntetických a analytických účtů, včetně jejich vazby na předdefinování potřebných kontací, možnost nastavit povinnost sledování účtování na střediska případně zakázku nejen na výsledkových účtech (tř. 5, 6, 8, 9).
 • Číselník daňových klíčů - s možností nastavení řádku výkazu DPH a souhrnného hlášení, evidence sazeb DPH ostatních států Evropské unie – podklad pro vratky DPH.
 • Číselník sankčních strategií - možnost přednastavení sankčních úroků pro výpočet úroků z prodlení

 

Modul Faktury přijaté

 • Zadávání jednotlivých dodavatelských faktur, na položkách rozdělování na základ DPH a DPH (vstup pro podklad pro vykazování DPH a v případě evidence DPH pro ostatní státy podklad pro vratky DPH z ostatních států EU).
 • Spojování se zálohovými fakturami (i daňovými doklady), vazby s příslušnými dobropisy (kompenzace), blokování částky na fakturách, splátkový kalendář (platební podmínky) - rozdělení úhrad faktur na určité časové úseky.
 • Účtování položek faktur, hromadně i jednotlivě s možností rozúčtování na víc položek (středisek, zakázek) najednou.
 • Zobrazení jednotlivých úhrad na příslušných fakturách, automatické prominutí úhrad (haléřových nedoplatků / přeplatků).
 • Z karty faktury možno zobrazit přímo doklad úhrady, doklad příjemky, účetní doklad aj.
 • Možnost vytvoření položek faktur využitím podkladů z jiných modulů (například vazba na modul Doprava – nákupy a čerpání PHM na platební karty – vazba číslo platební karty – poznávací značka auta – číslo zakázky).
 • Možnost vytvoření položek faktur importem z předefinovaného souboru v Excelu.

Sestavy: Kniha přijatých faktur, Saldokonto dodavatelů- automatické zobrazování i v cizích měnách, Rekapitulace závazků, Zálohové faktury (uhrazené i neuhrazené), Přehled podle uhrazení a stavu aj.

 

Modul Banka

 • Zpracování veškerých elektronických komunikací do/z banky – vystavení příkazu k úhradě, vytvoření souborů pro banky (KB, ČSOK, Homebanking a jiné) i elektronické příkazy do zahraničí.
 • Příkazy k úhradě: při vytvoření příkazu k úhradě automaticky nabídka faktur, vystavených dobropisů, ostatních závazků a pohledávek (např. leasingy, splátkové kalendáře).
 • Příkazy k úhradě – sloučené s automatickým odesláním e-mailu příslušným partnerům – oznámení, které faktury tvoří tento sloučený příkaz k úhradě.
 • Možné ruční zadávání položek příkazu k úhradě s automatickým výběrem bankovních účtů partnerů.
 • Systém umožňuje i částečné úhrady faktur.
 • Bankovní výpisy: nahrávání bankovních výpisů pomocí automatické komunikace s bankami.
 • Vyhledávání potřebných údajů v bankovních výpisech dle zadaných parametrů.
 • Automatické párování položek bankovního výpisu – hromadně i po jednotlivých položkách.
 • Rozdělování jednotlivých položek bankovního výpisu je možné na základě zadávaného variabilního symbolu, automaticky ze sloučeného platebního příkazu nebo také hromadné rozdělení dle nabídky faktur dle zadaných parametrů.
 • Okamžitý výpočet kursového rozdílu u spárovaných částek s následným zaúčtováním kurzového rozdílu k jednotlivým spárovaným fakturám.

Sestavy: přehled okamžitého stavu na účtech, sestavy bankovních výpisů, příkazů k úhradě a další...

 

Modul Pokladna

 • Vedení neomezeného množství pokladen (tuzemská, zahraniční) a jejich měn.
 • Zadávání pohybů pokladen: zadání jednotlivých dokladů s automatickým rozpočtem na základ DPH a DPH při jednoduchých daňových dokladech.
 • Možnost zadávání hromadného pokladního dokladu.
 • Evidence sledování vydaných a vrácených provozních záloh.
 • Při úhradě faktury pokladním dokladem zjednodušené zadání pokladního dokladu s automatickým dohledáním částky faktury, možnost i částečné úhrady faktury.
 • Párování pokladních dokladů - úhrady faktur (závazků a pohledávek), u pokladen v cizí měně automatický výpočet kurzového rozdílu k jednotlivým fakturám s následným zaúčtováním vypočítaného kurzového rozdílu.
 • Účtování pokladních dokladů jednotlivě i hromadně.
 • Pro využití modulu Doprava je vytvořen speciální modul pro výdej záloh řidičů, jejich vyúčtování s vazbou na modul Práce a mzdy a možnost převedení zbytku záloh z jednotlivé jízdy na druhou nebo vyúčtování těchto jízd formou úhrady na bankovní účty pracovníků.

Sestavy: Pokladní kniha dle různých kriterií, Výčetka platidel, Přehled pokladních dokladů, Sestava nevrácených provozních záloh aj.

 

Modul Faktury vydané

 • Vytváření odběratelských faktur s automatickým výpočtem DPH podle příslušných sazeb i v cizích měnách, zálohové faktury, daňové doklady na přijatou platbu, dobropisy atd.
 • Spojování se zálohovými fakturami (i daňovými doklady), vazby s příslušnými dobropisy (kompenzace), splátkový kalendář (platební podmínky) - rozdělení úhrad faktur na určité časové úseky.
 • Tisky faktur v předdefinovaných jazykových mutacích.
 • Tisky faktur s možností přímo výstupu ve formátu PDF a okamžitého odeslání příslušnému partnerovi.
 • Účtování dle položek faktur, možnost rozúčtování na víc položek najednou (např. středisko, zakázku, účty) při zaúčtování faktur, automatické účtování více faktur najednou.
 • Zobrazení jednotlivých úhrad na příslušných fakturách, automatické prominutí úhrad.
 • Možnost vytvoření vydaných faktur automaticky i v jiných modulech, např. Modul Nákup – prodej ze skladů na fakturu, Modul Prodej – přímo vytvoření faktury z objednávek prodeje, Modul Doprava – přímo vytvoření faktur z objednávek nebo tzv. stazek.
 • Lze vytvořit automaticky opravné položky k vystaveným pohledávkám ve smyslu zákona o rezervách, jak zákonné tak i opravné položky účetní s využitím předdefinovaných kontací k jednotlivým druhům pohledávek.

Sestavy: Kniha vydaných faktur, Saldokonto odběratelů – automatické zobrazování i v cizích měnách, Rekapitulace pohledávek, Přijaté platby (zaplacené zálohyzdaněné) aj.

 

Vymáhání pohledávek

Upomínky:

 • Vystavování různých druhů upomínek – předdefinované vlastní typy upomínek (např. 1. upomínka, 2. upomínka, Právní vymáhání.
 • Vlastní texty v předem definovaných jazycích – například anglicky, německy, slovensky atd.
 • Tisky upomínek jednotlivě / hromadně s možností okamžitého odeslání příslušnému partnerovi.
 • Hlídání již vystavených upomínek - úhrady.

Sestavy: Přehled uhrazených / neuhrazených upomínek, možnost opakovaného tisku atd.

Úroky z prodlení:

 • Úroky z prodlení (penalizační faktury) je možno vystavit i z uhrazených po splatnosti s možností různých procent penalizace nebo i pevné částky. Lze si dopředu nadefinovat číselník sankcí a toto přímo použít do vydaných faktur.
 • Přehled vystavených upomínek i úroků z prodlení přímo na jednotlivých fakturách.

 

Modul Daň z přidané hodnoty

 • Formulář Přiznání k dani z přidané hodnoty pro měsíční nebo čtvrtletní plátce DPH dle současné legislativy včetně možnosti elektronického výstupu (Daňový portál / Datová schránka).
 • Formulář Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty dle současné legislativy včetně povinnosti elektronického výstupu (Daňový portál / Datová schránka).
 • Sestava faktur, které jsou obsahem Souhrnného hlášení.
 • Sestava k doložení daňové povinnosti za jednotlivé sazby daně z přidané hodnoty.
 • Kontrolní sestavy správnosti vypočteného základu DPH a DPH v jednotlivých modulech – dle různých výběrů.
 • Podporujeme i slovenskou legislativu plně dle legislativy Slovenské republiky včetně tisku formulářů i elektronického výstupu Souhrnného hlášení.
 • Podklady pro tento modul jsou vytvářeny automaticky z jednotlivých modulů při zaúčtování dokladů – nastavením vazby přímo na jednotlivé účty pro účtování DPH je zajištěna kontrolní vazba na správné vykazování a účtování daně z přidané hodnoty.

 

Modul Účetnictví

 • Možnost vytváření interních účetních dokladů – pro případy účtování, které nejsou obsaženy v prvotních dokladech.
 • Přehled a kontroly a možné opravy účetních dokladů vzniklých z prvotních dokladů (Banka, Pokladna, Přijaté a Vydané faktury atd).
 • Do tohoto modulu vstupují ostatní účetní doklady vzniklé v ostatních modulech AZ.PRO – modul Práce a mzdy, modul Nákup, modul Doprava atd., uzávěrka skladů v modulu Prodej atd.
 • Možnost oprav účetních dokladů v modulu Účetnictví.
 • Možnost částečných měsíčních závěrek.
 • Automaticky prováděná roční uzávěrka účetního období s automatickým nastavením počátečních stavů příštího období.
 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát dle platné legislativy s výstupem do Excelu.
 • V podmodulu Definice sestav lze nadefinovat tzv. uživatelské sestavy – využití stavů a pohybů na jednotlivých účtech - např. podklad pro CASH FLOW, výpočet Přidané hodnoty...

Sestavy: Hlavní kniha, Obratová předvaha, Obraty jednotlivých účtů, Účetní deník, Výkazy hospodaření, Rozvahy vnitropodnikové, Stavy účtů s rozpadem až do prvotních dokladů, Zakázkový list.

Možnost vytvoření vlastních uživatelských sestav na základě pohybů a zůstatků na účtech.

V celém modulu Ekonomika je samozřejmostí zadávání údajů v cizích měnách s automatickým přepočtem do tuzemské měny dle zadaného kurzu denního / pevného.

 • možnost automatického denního načítání kurzovního lístku z Internetu - Česká národní banka, pro Slovenskou republiku- Evropská centrální banka.

 

Modul Zápočty

 • Vytvoření zápočtu (vlastního, cizího, avisa) i v cizích měnách, dvoustranného i vícestranného, s možností automatické nabídky příslušných závazků a pohledávek.
 • Možnost vytvoření tzv. cizoměnového zápočtu (většinou CZK a EUR).
 • Automatický zápis do úhrad i proúčtování úhrad zápočtem, včetně automatického výpočtu kursových rozdílů při provádění zápočtu v cizí měně.
 • Nabídka obchodních partnerů vhodných pro zápočet se zobrazením příslušných závazků a pohledávek.
 • Tisky zápočtů i v anglickém a německém jazyce.

 

Modul Interní faktury

 • Modul slouží k vystavování, evidenci, zaúčtování, tiskům a přehledovým sestavám interních faktur mezi divizemi nebo středisky organizace.
 • Zaúčtování se provádí analogicky s přijatými a vydanými fakturami, přičemž navržené zaúčtování faktury lze před konečným potvrzením upravit.

Sestavy: umožňují vytvářet přehledy interních faktur.

 

Modul Ostatní závazky a pohledávky

 • Obsahuje funkce pro sledování závazků a pohledávek, které vznikají na základě jiných finančních operací, ve vazbě na peněžní ústavy jinak, než příjmem či vystavením faktury (nájemní smlouvy, odvody daní, pojistného apod.).
 • Evidence splátkových kalendářů (např. leasingy automobilů atd) - automatické pořízení dalších splátek z první splátky – měsíční, čtvrtletní atd.
 • Rozpis splátky na základy DPH a DPH je zajištěn analogicky jako u faktur rozpisem na položky, současně s tímto rozpisem se automaticky tyto údaje zapisují do modulu DPH, kde vstupují do zpracování výkazu DPH při jeho pořizování.
 • Lze zobrazit nebo vytisknout informace o saldu jednotlivých dodavatelů či odběratelů v celkových částkách i detailně dle jednotlivých závazků a pohledávek k aktuálnímu datu nebo zpětně k libovolně zvolenému datu.
 • Možnost vytištění upomínek, pokusu o smír a přihlášení ostatních pohledávek pro dlužníky tuzemské či zahraniční.
 • Lze vytvořit opravné položky k ostatním pohledávkám ve smyslu zákona o rezervách, jak zákonné tak i opravné položky účetní.

 

Modul Výrobní účtárna

 • Zjišťuje a zpracovává informace z nedokončené výroby a neshodné výroby.
 • Do tabulky Nedokončená výroba se zapisují všechny náklady spojené s výrobou výrobků a tržby za hotové vyfakturované výrobky (tj. průběžná nebo měsíční aktualizace NV). Po měsíční aktualizaci se provede tzv. uzavření období, tj. náklady a tržby z NV se připočítají k počátečním zůstatkům NV (tj. NV za minulá období) a provede se zaúčtování nákladů a tržeb z tabulky NV.
 • Do tabulky Neshodná výroba se zapisují všechny náklady spojené s výrobou neshodných kusů (tj. průběžná nebo měsíční aktualizace). Po měsíční aktualizaci provede se zaúčtování nákladů z tabulky Neshodná výroba.
 • Na základě předdefinovaných kontací lze provést při uzávěrce měsíce automatické proúčtování nedokončené výroby na jednotlivé zakázky nebo lze vytisknout podkladovou sestavu pro zaúčtování nedokončené výroby.
 • Modul obsahuje množství sestav dle různých hledisek jak pro Nedokončenou tak pro Neshodnou výrobu.
 • Vzhledem k různým požadavkům jednotlivých zákazníků je tento modul upravován pro každého zákazníka samostatně.

 

Modul Vnitrobanka

 • Umožňuje sledovat, jak jsou rozděleny celkové finanční prostředky podniku uložené na účtech u peněžních ústavů mezi jednotlivé organizační jednotky (divize).
 • Lze zavést účty pro jednotlivé divize i účty centrální, o kterých lze pořizovat přehledy dle různých třídění s možností poskytnutí detailních informací o účtu.
 • Převody mezi účty se ve většině případů generují automaticky na základě operací typu externí platba, příjem interní faktury, zápočet, poskytnutí úvěru, realizace splátek úvěru, výpočet úroků a sankcí, poskytnutí termínovaných vkladů apod.
 • Vazba modulu vnitrobanky na peněžní ústav spočívá v napojení na informace, které se do peněžního ústavu přenášejí (příkazy k úhradě) a které se z peněžního ústavu přijímají (výpisy z účtů).

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz?
Volejte nebo pište
+420 549 240 032 obchod@itp.cz
Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení: *
Telefon: *
E-mail: *
Váš vzkaz:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit