Dlouhodobý majetek

Umožňuje evidenci dlouhodobého majetku a drobného majetku firmy, provádění pohybů s majetkem, odpisování majetku a sledování vlastností majetku.

Dlouhodobý majetek

Evidence dlouhodobého majetku

 • pořízení karty majetku s automaticky či ručně přiděleným číslem
 • identifikace majetku se základními evidenčními údaji
 • nastavení odpisové skupiny, nastavení účetních a daňových odpisů, výběru účetních předpisů atd.

Pohyby dlouhodobého majetku

 • provádění změn na kartě, včetně vyřazení majetku, evidenčníchzměn a mimořádného účetního odpisu
 • součástí pohybu je zaúčtování a zápis do historie pohybů majetku
 • druhy pohybů jsou přednastaveny, lze je uživatelsky doplňovat
 • sledování technického zhodnocení
 • možnost provádění hromadných změn
 • tisk protokolů k jednotlivým pohybům

Účetní uzávěrka dlouhodobého majetku

 • hromadné účetní odpisy majetku k zadanému datu, které jsou vypočítávány z celkové částky ročních účetních odpisů s přesností na den nebo speciálně podle nastavení uživatelem
 • lze nezávisle pozastavit jak účetní, tak daňové odpisy na jednotlivých inventárních kartách

Roční uzávěrka dlouhodobého majetku

 • funkce provádí roční uzavření pohybů majetku, dopočet účetních odpisů k termínu roční uzávěrky, které nebyly provedeny
 • nastavení daňových odpisů a provedení daňových odpisů
 • možnost provedení mimořádné daňové závěrky během roku ke zvolenému roku (fúze, štěpení, hospodářský rok)

Vlastnosti

 • zobrazuje ke konkrétnímu vybranému majetku (kartě) evidované vlastnosti, např. rozměry, hlučnost, výrobní číslo apod., podle definice uživatele v číselníku vlastností

Historie pohybů dlouhodobého majetku

 • funkce umožňuje zobrazení všech pohybů s daným dlouhodobým majetkem, které byly provedeny v modulu dlouhodobý majetek, i návrat do takto zaznamenaných stavů

Sestavy umožňují uživateli vytvářet přehledy o:

 • provedených pohybech s majetkem
 • přehledy odpisů
 • stavy majetku
 • inventurní sestavy a další
 • tisk evidenčních štítků a tisk štítků čárového kódu

Generátor sestav

 • umožňuje modifikovat položky, které budou v uživatelem požadované sestavě zobrazeny.
 • výstupy mohou být prezentovány i v grafické podobě a lze je k určitým časovým okamžikům, jako je např. konec roku, dělat i zpětně.
 • sestavách lze uvádět i budoucí daňové a účetní odpisy
 • součástí sestav jsou i podklady pro audit majetku včetně zápočtu poloviny daňových odpisů u vyřazeného majetku apod.


Operatovní evidence (drobný majetek)

je evidence drobného majetku, který není evidován v účetnictví (je odepsán při pořízení).

Pohyby drobného majetku

 • funkce provádí jednotlivé pohyby s drobným majetkem, tj. zaevidování majetku, evidenční změny a vyřazení majetku
 • lze provádět také hromadné pohyby s vybraným souborem karet majetku
 • změny v kartě drobného majetku se neúčtují, ale změny jsou ukládány do historie pohybů s drobným majetkem

Historie pohybů drobného majetku

 • funkce umožňuje sledování veškerých změn v kartě drobného majetku, které byly provedeny s drobným majetkem.

Vlastnosti

 • zobrazuje ke konkrétní vybrané kartě drobného majetku evidované vlastnosti, např. rozměry, hlučnost, výrobní číslo apod., podle definice uživatele v číselníku vlastností.

Sestavy drobného majetku vytvářejí přehledy o:

 • kartách drobného majetku
 • pohybech
 • vyřazení majetku
 • inventurní sestavy apod
 • tisk evidenčních štítků a tisk štítků čárového kódu

Půjčovna majetku

Je součástí modulu dlouhodobý majetek, je zaměřena na evidence výpůjček a návratů, fakturace a účtování položek evidovaných jak v dlouhodobém majetku, tak v operativní evidenci, i v materiálu ve skladu.

Evidence výpůjček

 • položky, které se vypůjčí se zaevidují komu byly půjčeny, mohou být interní (v rámci společnost) nebo externí, zadá se množství a vybere se předem stanovená sazba, která pak může sloužit pro následnou fakturaci

Evidence návratek

 • zaeviduje navrácené položky, délku vypůjčení, k jedné výpůjčce může existovat více návratek

Stav půjčovny

 • umožňuje jednoduchou evidenci stavu položek evidovaných v půjčovně, množství položek na stavu, vypůjčených a vrácených

Fakturace za nájem

 • ve vazbě na modul faktur vydaných vystaví fakturu externímu odběrateli za vypůjčené položky dle stanovené sazby a délky vypůjčení

Prodej a fakturace

 • umožňuje položky evidované v půjčovně i přímo prodat, vytvoří se tzv. prodejka a na základě ní se vystaví odběrateli faktura, která se automaticky vytváří v modulu vydaných faktur.

 

Údržba majetku

Je samostatný modul, který má vazbu na modul dlouhodobý majetek, je zaměřen na údržbu evidovaného majetku a sladování nákladů údržby.

Pasportizace objektů

 • evidence měřidel, sledování jejich stavu, kalibrace, kontroly ...
 • každému měřidlu se vytvoří karta měřidla (tzv.pasport), na které je kompletně specifikován, sledují se kalibrace, pravidelné kontroly, evidence výpůjček.
 • sestavy vytváří různě definované sestavy, které informují o stavech evidovaných měřidel.

Operace údržby

 • jsou dílčí úkony, které definujeme na kartě operace
 • stanovuje se množství materiálu, mzdových nákladů a ostatních nákladů pro provedení úkonu a tím vzniká cena dané operace.

Zakázky údržby

 • jsou v principu souhrnem již definovaných operací údržby vztahující se ke konkrétnímu objektu údržby v konkrétním čase
 • sledování stavu a průběhu zakázky
 • sledování nákladovosti zakázky

Hlášení poruch

 • evidence vzniklých poruch – slouží i jako podklad k vytvoření neplánované zakázky údržby.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz?
Volejte nebo pište
+420 549 240 032 obchod@itp.cz
Zobraz modal okno validace
Jméno a příjmení: *
Telefon: *
E-mail: *
Váš vzkaz:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit